پيامبر(ص) فرمود: «بهترين عبادتِ امتِ من، تلاوت قرآن است».