بررسي چرايي عدم مشاركت دانشجويان در برنامه هاي فرهنگي توسط باشگاه پژوهشگران جوان واحد كهنوج‎

به گزارش روابط عمومي واحد كهنوج باشگاه پژوهشگران جوان با همكاري دفتر فرهنگ اسلامي در راستاي انجام رسالت هاي فرهنگي اين باشگاه دومين جلسه فرهنگي را با موضوع چرايي عدم مشاركت دانشجويان در برنامه هاي فرهنگي برگزار نمود.

در اين جلسه كه در راستاي تكميل برنامه ريزي هاي انجام شده در جلسات قبل برگزار شد، اساتيد به بحث درباره تغيير ديدگاه دانشجويان نسبت به برنامه هاي فرهنگي و حضور آنان در اين برنامه ها پرداختند.

اصغر پوربهزادي رياست واحد كهنوج ضمن بيان ويژه گي ها و چگونگي تغيير فرهنگ در محيط دانشگاه گفت: كار فرهنگي يك كار تدريجي و مدون است كه بايد با عطوفت و مهرباني انجام شود و جزء مسائلي است كه نمي توان آن را با امر و نهي به فعل رساند.

وي با بيان اينكه نحوه انجام فعاليت هاي فرهنگي در دانشگاه با محيط بيرون متفاوت است اظهار داشت: جوانان با ورود به دانشگاه شخصيت، ذهنيت و ديدگاه جديدي نسبت به مسائل اجتماعي و فرهنگي پيدا مي كنند

رياست واحد كهنوج در ادامه گفت: تحقيق و پژوهش يكي از اركان اصلي تشكيل جلسات فرهنگي است. جلساتي كه بايد جروجي و نمود تاثيرات آن در جامعه را به عينه ديد و اين در حالي است كه انجام تمامي اين برنامه ها و راهكارها نيازمند زمان و تداوم در انجام آنها است.

در ادامه اساتيد ديدگاه هاي خود را ارائه و كارگروهي نيز براي بررسي در زمينه ميزان علاقه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد كهنوج به فعاليت هاي فرهنگي تشكيل شد تا با تكيه بر نتايج حاصل از اين تحقيقات محورها و برنامه ريزي هاي سال آينده در دستور كار قرار گيرد.

نام واحد: 
كهنوج