برگزاری 3دوره کارگاه مدیریت در واحد بافت

با برگزاری کارگاههای آموزشی مدیریت فرایندهای سازمانی، تئوری سازی و مدیریت و اصول و مبانی مدیریت، کارگاههای ضمن خدمت واحد بافت در سال 92 به خط پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بافت،دکترسنجر سلاجقه مدرس این دوره ها گفت: یکی از عوامل توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گسترش همه جانبه آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد می باشد. تحولات فزاینده در زمینه دانش تکنولوژی نیازهای آموزشی جدیدی را برای مشاغل مختلف بوجود می آورند که تحصیلات رسمی و دانشگاهی به تنهایی پاسخگو نبوده و در نتیجه به انواع دیگر آموزش از جمله آموزش های ضمن خدمت نیاز می باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: آموزش ضمن خدمت کارکنان را به همراه پیشرفت علوم و فنون پیش می برد و لذا توسعه این آموزش ها در بهبود کیفیت نظام آموزشی اثر مطلوب خود را به جا می گذارد. از طرف دیگر آموزش کارکنان به عنوان کلید طلایی توسعه بر سازمان یکی از عوامل اصلی و ارکان مهمی است که سازمان را به پویایی و نهایت کارآیی و اثر بخشی می رساند.
وی افزود: از دیدگاه علم مدیریت اگر فرد مطابق با انتظارات و اهداف سازمان عمل کند ، گفته می شود که رفتار او سازگار است   و اگر مطابق با نیازها و انگیزه ها عمل کند ، گفته میشود رفتار او همسازاست . در حالت سازگار فرد به یک رباط یا آدمک سازمانی مبدل می شود که از خود ، فکر و نظری ندارد و خلاقیت و نوآوری در وجود او نابود می شود . د ر حالت همساز ، فرد مطابق با نیازهای خود ، اهداف سازمان را نادیده می گیرد .
گفتنی است این دوره ها در 3روز متوالی برگزار گردید که با استقبال خوب کارکنان و اساتید واحد بافت همراه شد.

نام واحد: 
بافت