برگزاري شوراي طرح و برنامه و بودجه منطقه هفت و كميسيون هيات امناي استان كرمان

شوراي طرح و برنامه و بودجه منطقه هفت و كميسيون هيات امناي استان كرمان در تاريخ  4/9/92 با حضور رئيس،  دبير و اعضاي محترم شوراي طرح و برنامه و بودجه منطقه  در محل دبيرخانه تشكيل جلسه داد. در اين جلسه فايل تجميعي پيش بيني بودجه سال 93 استان كرمان بررسي و مقرر گرديد تا تاريخ 10/9/92 به حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تحويل گردد. پيش از اين در روزهاي 11 و 12/8/92 پيش بيني بودجه 93 واحدها نيز به تفكيك در جلسات شوراي طرح و برنامه و بودجه منطقه بررسي و نواقص برطرف گرديده بود.

نام حوزه: 
امور پژوهشي
امور اداري و مالي