ارایه مقاله ISI توسط عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جیرفت و در مجله بين المللي "مديريت و علوم انساني"

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی استان کرمان: مقاله Ranking Math Trachers in Kerman Province by using Ahp Technique توسط يعقوب حاتمي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جیرفت و مدير كل اداري مالي و عمراني ستاد هماهنگي دانشگاه ازاد اسلامي استان كرمان در مجله بين المللي "مديريت و علوم انساني" با رتبه ISIمنتشر گردید.
گفتنی است در اين تحقيق رتبه بندي معلمان استان كرمان با تكنيكAhpانجام شده و يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه محتواي دانش و شخصيت و مهارت هاي ارتباطي داراي اهميت خاصي بوده و از مهمترين مهارت ها ؛مهارت ارتباطي است ودر سطوح ديگر تسلط به زبان تلفظ : كامل بودن بيان: و همچنين خلاقيت: اعتماد به نفس :تحمل :انگيزه :  اخلاق  وقار و حتي لباس نيز از وي‍ژگي هاي شخصيتي حائز اهميت است.
شایان ذکر است چاپ بیست وشش مقاله و انجام چهارده طرح پژوهشی  وانتشار کتابی با موضوع زبان پاسکال وزبان دلفی از سوابق علمی وپژوهشی نامبرده می باشد.

 

نام حوزه: 
امور پژوهشي